Штампа

Специјалистичке струковне студије Школа остварује на студијском програму Управљање друмским саобраћајем, студијском програму Инжењерска екологија и студијском програму Информационе технологије и системи.Студије студијског програма Инжењерска екологија реализују се у два 2 семестра (једна година) у обиму од 60 ЕСПБ.

Реализацијом студијског програма студенти стичу знања која их оспособљавају за:

Књига предмета

Књига наставника

Преглед предмета по семестрима